4. marts 2009

Generalforsamling - 25. marts

Kære Kontraer.

Hermed forslag til dagsorden jf. standardvedtægter § 4 stk. 4

1.valg af stemmetællere
2.valg af dirigent
3.formandens beretning
4.regnskabsaflæggelse
5.fastlæggelse af kontingent
6.godkendelse af budget
7.valg af formand
8.valg af næstformand¨
9.valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
10.valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
11.eventuelt

stk. 5

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På uformelt gensyn d. 25.3

Mange hilsner Kirsten