26. marts 2009

Referat fra generalforsamlingen den 25. marts 2009

Deltagere: Ole, Ole, Kirsten, René, Ellis, Irene, Jørgen L., Jørgen
N., Vivse, Annette. Hyldig, Lars, Berit, Ivan, Jesper K og Michael

1. Valg af stemmetællere
Temmelig mange: Irene, Ole og Vivse

2. Valg af dirigent
Jørgen Nielsen

2. a Valg af referent
Michael

3. Formandens beretning
Kirsten aflagde beretning. Se udsendte. Kirsten sluttede af med at
konstaterer at kontrapunkt er en livlig og initiativrig forening og
dermed blev den beretning med applaus godkend

4. Regnskabsaflæggelse
Kunne ikke foretages, da kasseren havde meldt afbud, så vi kunne ikke
behandle punktet. Forsamling håber imidlertid på en godt overskud

5. Fastlæggelse af kontingent
Vivse foreslår på bestyrelsens vegne et kontingent på 100 kr. Der
bliver spurgt ind til meningen med et kontingent. Irene taler for at
vi vil noget særligt – en mærkesag, så der kommer kultur i foreningen
og ind i Ballerup by. Rene argumenterer for at medlemmer af foreningen
kan få fortrinsret til ture ud af huset. Ole mener at vi skal være
mangfoldig ikke udelukke initiativer og kunne være parat til lidt af
hvert. Jørgen vil gerne være lidt irriterende til byfester o.lign. –
altså en lidt skæv vinkle – holdningspræget, hvor vi kan bruge vores
ressourcer inden for film kunst mv. Vi kunne konkret byde ind på
Vision 2020, når ideer om kulturlivet skal foldes lidt ud – det koster
penge og dem skal vi ha. Derudover at foreningen kan gi´ en håndbajer
indimellem. Derfor kontingent.
Det vil være fint at have mulighederne og incitamenterne til de skæve
vinkel f.eks. markerer kroen rydning på datoen med en picnic på tomten
ved rådhuset, mener René.
Vi skal gøre det vi selv synes gir mening og synes er sjovt – vi
behøver ikke at være konkrete her og nu, men have en masse gode ideer.
Berit foreslår, at vi på nedrivningsdatoen for kroen planter et
kulturtræ på tomten og gør et lille happenings ud af det med den
samlede verdenspresse i Balerup.

Kontingent fastlægges herefter med enstemmighed til 100 kr. pr. voksne pr. år.

6. Godkendelse af budget
Kan ikke godkendes , da kasseren havde meldt afbud. Irene foreslår, at
vi udsender punktet til Påsketuren

7. Valg af formand
Forkvinden blev enstemmig valgt. Tillykke til Kirsten og applaus

8. Valg af næstformand
Vivse ligeledes enstemmigt valgt. Også tillykke til Vivse og applaus

9. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Jesper K., Jørgen N. Lars
Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer og sekretær.

Irene og Ellis er valgt som suppleanter
Alle fik dagens største applaus

10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
Flemming og Karin er genvalgt – applaus ville ingen ende tage.

11. Eventuelt
Jørgen foreslå, at der nedsættes en arbejdsgruppe.
Jørgen Larsen foreslår en Kontrapunkt historisk tur for alle der har
og er medlem af Kontrapunkt og har lyst til at deltage i et
Kontrapunkttræf.
Der er international børneteaterfestival i næste måned 19. – 26.
april – der er brug for frivillige, er der nogen der har lyst til at
give en hånd med.
Se meget mere her: http://www.teatercentrum.dk/
Jørgen koordinerer og man melder sig ligeledes til Jørgen hvis man vil
være med i arrangementet.
Jesper K. har initiativet til Krohappenings – plant et træ og drik en
bajer på datoen, hvor kroen blev stormet og bulldozeret ned.