31. marts 2009

Kim Larsen på Baltoppen den 20. maj

Jeg skal med Mette og Morten og et par venner på Baltoppen d. 20. maj
og høre Kim Larsen.
Var det noget?

Hilsen Ole

Louisiana - nu på lørdag - den 4. april 2009

Kære Alle

Husk at det er førstkommende lørdag, at der fælles tur til Louisiana.
Kunstmuseet i Humlebæk viser for tiden blandt andet en stor udstilling
med det berømte tysk/amerikanske surrealist Max Ernst.
Man mødes klokken 13.15 ved indgangen. Der er ikke fælles transport,
men det anbefales at søge følgeskab, som det også allerede er sket.

Velmødt.
De bedste hilsner,
Jørgen N (MB)

(MB= medlem af bestyrelsen)

30. marts 2009

Forkvindens beretning 2009

Dette er den første ordinære generalforsamling, siden Kontrapunkt
genopståen som forening februar 08.

Jesper tog initiativet til oprettelse af foreningen, da han som
kassemester på Påsketurerne havde brug for en konto til indbetaling af
fælles udgifter.

Så på en mørk februaraften mødtes et udsnit af kontraer hjemme hos
Jesper og Vivse.
Foreningen genopstod med standardvedtægter, bestyrelse bestående af
forkvinde Kirsten, næstforkvinde Vivse, kasser Jesper, sekretær Bo, it
ansvarlig René, suppleanter Ellis og Irene. Kritisk revisor Flemming
og suppleant Karin og en foreningskonto.

Formålet med foreningen fælles oplevelser og alle bidrager på hver sin måde.

De fælles oplevelser er bundet op på årelange traditioner og
interessefællesskaber. Alle kan byde ind med forslag. Nytårs aften,
fastelavn, påsketur, Sct. Hans, sommerfester, kulturmøder, Tivoli,
premierer film, fælles spisning, grønlang kål, fødselsdage ovs.

På det første bestyrelses møde i september drøftede vi kommunikation
og medlemskaber.

Kommunikationen forgår via mail og hjemmesiden. René påtog sig opgaven
med at ajourføre maillisten alle@kontrapunkts.dk og han er redaktør af
hjemmesiden. Hjemmesiden er blevet lavet for en udgift til 300 kr. og
Renés frivillige arbejdskraft. Medlemmer og interessenter er pr
definition maillisten.

Da Kontrapunkt formelt er en forening, har bestyrelsen også drøftet
kontingent uden vi er kommet frem til noget beløb. Holdningen er, at
spørgsmålet om kontingent er et standard vedtægt punkt og beløbet kun
skal være af symbolsk karakter. Spørgsmålet er til drøftelse på
dagsordnen i dag.

Som forkvinde kan jeg konstatere, at Kontrapunkt er en livlig og
initiativ forening, som fuld ud lever op til formålet.

Det har været sjovt for mig at have haft den formelle rolle som
forkvinde og jeg har fået mange kontakter og oplevelser.

Jeg vil sige tak til min bestyrelse og medlemmer. Jeg har aldrig før
prøvet at have sekretær bistand og det har været en god oplevelse.

/Kirsten

26. marts 2009

Referat fra generalforsamlingen den 25. marts 2009

Deltagere: Ole, Ole, Kirsten, René, Ellis, Irene, Jørgen L., Jørgen
N., Vivse, Annette. Hyldig, Lars, Berit, Ivan, Jesper K og Michael

1. Valg af stemmetællere
Temmelig mange: Irene, Ole og Vivse

2. Valg af dirigent
Jørgen Nielsen

2. a Valg af referent
Michael

3. Formandens beretning
Kirsten aflagde beretning. Se udsendte. Kirsten sluttede af med at
konstaterer at kontrapunkt er en livlig og initiativrig forening og
dermed blev den beretning med applaus godkend

4. Regnskabsaflæggelse
Kunne ikke foretages, da kasseren havde meldt afbud, så vi kunne ikke
behandle punktet. Forsamling håber imidlertid på en godt overskud

5. Fastlæggelse af kontingent
Vivse foreslår på bestyrelsens vegne et kontingent på 100 kr. Der
bliver spurgt ind til meningen med et kontingent. Irene taler for at
vi vil noget særligt – en mærkesag, så der kommer kultur i foreningen
og ind i Ballerup by. Rene argumenterer for at medlemmer af foreningen
kan få fortrinsret til ture ud af huset. Ole mener at vi skal være
mangfoldig ikke udelukke initiativer og kunne være parat til lidt af
hvert. Jørgen vil gerne være lidt irriterende til byfester o.lign. –
altså en lidt skæv vinkle – holdningspræget, hvor vi kan bruge vores
ressourcer inden for film kunst mv. Vi kunne konkret byde ind på
Vision 2020, når ideer om kulturlivet skal foldes lidt ud – det koster
penge og dem skal vi ha. Derudover at foreningen kan gi´ en håndbajer
indimellem. Derfor kontingent.
Det vil være fint at have mulighederne og incitamenterne til de skæve
vinkel f.eks. markerer kroen rydning på datoen med en picnic på tomten
ved rådhuset, mener René.
Vi skal gøre det vi selv synes gir mening og synes er sjovt – vi
behøver ikke at være konkrete her og nu, men have en masse gode ideer.
Berit foreslår, at vi på nedrivningsdatoen for kroen planter et
kulturtræ på tomten og gør et lille happenings ud af det med den
samlede verdenspresse i Balerup.

Kontingent fastlægges herefter med enstemmighed til 100 kr. pr. voksne pr. år.

6. Godkendelse af budget
Kan ikke godkendes , da kasseren havde meldt afbud. Irene foreslår, at
vi udsender punktet til Påsketuren

7. Valg af formand
Forkvinden blev enstemmig valgt. Tillykke til Kirsten og applaus

8. Valg af næstformand
Vivse ligeledes enstemmigt valgt. Også tillykke til Vivse og applaus

9. Valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Jesper K., Jørgen N. Lars
Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer og sekretær.

Irene og Ellis er valgt som suppleanter
Alle fik dagens største applaus

10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
Flemming og Karin er genvalgt – applaus ville ingen ende tage.

11. Eventuelt
Jørgen foreslå, at der nedsættes en arbejdsgruppe.
Jørgen Larsen foreslår en Kontrapunkt historisk tur for alle der har
og er medlem af Kontrapunkt og har lyst til at deltage i et
Kontrapunkttræf.
Der er international børneteaterfestival i næste måned 19. – 26.
april – der er brug for frivillige, er der nogen der har lyst til at
give en hånd med.
Se meget mere her: http://www.teatercentrum.dk/
Jørgen koordinerer og man melder sig ligeledes til Jørgen hvis man vil
være med i arrangementet.
Jesper K. har initiativet til Krohappenings – plant et træ og drik en
bajer på datoen, hvor kroen blev stormet og bulldozeret ned.

18. marts 2009

Fælles mailadresse

Her er lidt informationer om email-adresser i forbindelse med
www.kontrapunkts.dk:

Hvis man ønsker at skrive til alle i Kontrapunkt så skriv til
alle@kontrapunkts.dk
Hvis man ønsker at skrive et indlæg på www.kontrapunkts.dk, så send
mailen til webside@kontrapunkts.dk

Skrifter du emailadresse, så skriv til hyldigs@gmail.com - herefter
vil Hyldig sørge for at rette din emailadresse i alle@kontrapunkts.dk.

Ha' en god dag :-)

4. marts 2009

Generalforsamling - 25. marts

Kære Kontraer.

Hermed forslag til dagsorden jf. standardvedtægter § 4 stk. 4

1.valg af stemmetællere
2.valg af dirigent
3.formandens beretning
4.regnskabsaflæggelse
5.fastlæggelse af kontingent
6.godkendelse af budget
7.valg af formand
8.valg af næstformand¨
9.valg af 3-7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
10.valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
11.eventuelt

stk. 5

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På uformelt gensyn d. 25.3

Mange hilsner Kirsten